тел. +359 2 8163 324

Специалности

Специалност „АВТОМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“
образователно-квалификационна степен „Бакалавър“

Автоматиката и информационните технологии са в основата на съвременното и ефективно обществено и икономическо развитие, и повишаване на жизнения стандарт на хората. Прилагането на информационните технологии в областта на автоматизацията е една от най-предизвикателните задачи на компютърните науки и технологии. Завършващите тази специалност придобват достатъчно знания, умения и компетентност, за да участват активно в процесите на дигитилизация на индустрията и обществото в България и чужбина, и справяне с предизвикателствата на Четвъртата индустриална революция. 

Специалност „ИНЖЕНЕРНА ИНФОРМАТИКА“
образователно-квалификационна степен „Бакалавър“

Бакалаврите завършили специалност “Инженерна информатика” с професионална квалификация “Инженер” могат да решават проблеми с обработката на различна промишлена, икономическа и финансова информация, както и да участват в разработване на софтуер за решаване на такива задачи. Подготовката на студентите по използване на модерни универсални и специализирани софтуерни продукти и системи ги прави способни да поемат сервизни функции в широк кръг промишлени и непромишлени предприятия, банки, офиси на фирми.

Специалност „АВТОМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“
образователно-квалификационна степен „Магистър“

Магистрите получават задълбочена теоретична подготовка по най-актуалните проблеми на теорията на управлението, техническите и софтуерни средства и приложението на информационните технологии в управлението на технологични процеси. Те задълбочават познанията си по приложна математика, приложна статистика и усвояват новите за тях програмни езици С, С++ и Java. Специалната подготовка включва основните раздели на съвременното управление като оптимално, адаптивно и робастно управление, управлението на базата на математични модели и интелигентно управление. Особено внимание се отделя на обработката на сигнали и разпознаването на образи. Съвременните информационни технологии се разглеждат по специфичен начин в авангардни дисциплини като Интернет технологии за управление, информационно моделиране и мениджмънт на данни. Системният анализ е възлов момент в подготовката на магистри и включва математично моделиране на процеси и системи и теория на големите системи, изследване на операциите и вземане на решения. Най-съвременните технически и софтуерни решения в системите за управление се излагат в дисциплини като информационни и управляващи системи, сензори, мениджмънт на проекти.

Специалност „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“
образователно-квалификационна степен „Магистър“

  Магистрите по информационни технологии получават квалификация в нова и бързо развиваща се област. Идеите за превръщане на Европейския съюз в обединение на информационни общества, основаващи се на знание се конкретизират в учебен план, където са добре балансирани дисциплини от фундаменталните и авангардни области на информационните технологии. Обучението е едногодишно – два семестъра и дипломна работа. Включени са следните курсове:

  • Обектно ориентирано програмиране с Java, 1ва и 2-ра част
  • Компютърни архитектури и операционни системи
  • Езици и среди за програмиране в Internet
  • Информационно моделиране и мениджмънт на данни
  • Компютърни мрежи и комуникации
  • Бизнес информационни технологии
  • Проектиране на Internet приложения
  • Сигурност на компютърни мрежи

  Специалност „УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО“
  образователно-квалификационна степен „Магистър“

  Програмата е създадена в рамките на европейски проект TEMPUS JEP 09300 съвместно със специалисти от Великобритания, Италия, Холандия, Португалия и Гърция. Изучават се дисциплините: Основи на информационни технологии, Статистика, Управление на качеството, Статистически методи за управление на процеси, Надеждност и поддръжка на системи, Планиране на експеримента, Качество чрез проектиране, Методи за оптимизация, Международни стандарти по качеството.

  Обучението се извършва от висококвалифицирани професори, доценти и асистенти, много от които са преминали подготовка в университети на Европейския съюз. При обучението се използват модерно обзаведени лаборатории, снабдени с компютърна техника, специализиран софтуер по управление на качеството, мултимедийна техника, видеотехника и специализирани видеофилми. За участие в магистърския курс се приемат кандидати, притежаващи дипломи за завършена бакалавърска или магистърска степен (или приравнена на тях) в областта на инженерните, природонаучните или икономическите науки от всички български или чуждестранни университети, които са признати у нас. Постъпването става чрез конкурс по документи. Завършилите обучението получават университетска диплома за Магистър по управление на качеството. Магистрите по управление на качеството могат да прилагат своите знания в производствените и технологичните отдели, проектантски и развойни звена, отдели по качеството, отдели по маркетинг и продажби, сервизни организации и др.