тел. +359 2 8163 324

Начало

Катедра „Автоматизация на производството“ е част от Факултета по химично и системно инженерство на Химикотехнологичния и металургичен университет в град София. Създадена е през 1970 година под ръководството на проф. Иван Божов. Ръководител на катедрата е доц. д-р инж. Даниела Гочева.

В катедрата се обучават студенти за образователно-квалификационните степени „Бакалавър“, „Магистър“ и „Доктор“. Според рейтинговата система на висшите училища в България, професионалното направление „Електротехника, електроника и автоматика“ в ХТМУ, в основата на която стоят специалностите в катедрата, са едни от най-успешните в страната – на първо място в класацията от 2012 до 2014 година, и на второ място от 2015 година до сега.

бакалавър

Инженерна информатика
Автоматика и информационни технологии

магистър

Информационни технологии
Управление на качеството
Автоматика и информационни технологии

доктор

Обучение на докторанти в пет акредитирани научни специалности

Обучението акцентира върху:

  • приложение на съвременни методи и специализиран софтуер за обработка и анализ на данни и информация, 
  • програмиране и разработка на съвременни софтуерни решения в областта на информационните технологии и автоматизацията
  • проектиране на компютърни мрежи, информационни системи и системи за управление
  • работа със специализиран софтуер в областта на информационните технологии и автоматизацията
  • поддръжка, анализ и оптимизация на автоматизирани производствени системи и информационни системи
Лаборатория 196

Реализацията на завършилите е в следните области и направления:

  • в отделите по автоматизация на промишлени предприятия в областта на химията, металургията, биотехнологията, фармацията, екологията, производство на храни, енергетиката
  • във фирми, занимаващи се с проектиране, внедряване и настройка на съоръжения и системи за автоматизирано управление на технологично оборудване
  • във фирми от областта на компютърните и информационни технологии – за разработване и поддръжка на хардуер, софтуер, компютърни мрежи и др.
  • в отделите по информационно и комуникационни осигуряване, поддръжка и обслужване на промишлени и непромишлени предприятия, банки, офиси на фирми и др.