тел. +359 2 8163 324

КП-06-Н27-8/07.12.2018

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“
Договор КП-06-Н27-8 от 07.12.2018 г.

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И АНАЛИЗ НА КИБЕРФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СИСТЕМИ

Трансформацията на промишленото производство чрез сливане на цифровите технологии и интернет с конвенционалната индустрия е от решаващо значение за повишаване на неговата конкурентноспособност. Тази трансформация е възможна единствено на основата на развитието и утвърждаването на теорията на кибер-физическите системи, разглеждани като гръбнака на четвъртата индустриална революция. Oсновна цел на проекта е да се интегрират, обобщят, разширят и приложат знанията и опита на участниците в проекта, покриващи различни области на компютърната наука, софтуерното инженерство, индустриалната информатика, автоматиката и системите за управление, химичното и системно инженерство, и приложната механика с цел създаване на методология за проектиране и анализ на надеждни, устойчиви, сигурни, оперативно съвместими и гъвкави кибер-физически производствени системи (КФПС). Съпътстваща цел на проекта е създаването на научен екип, който да се включи успешно в изпълнението на международни изследователски инициативи в областта на развитието на фундамента на кибер-физическите системи и да допринесе за ускоряване на възприемането на новите парадигми от бизнеса в България, както и да въведе в обучението най-новите постижения в тази област. Oсновна цел на изследванията в рамките на проекта е разработката и интеграцията на различни съвременни подходи, методи и средства за създаване на методология за моделно-управлявано проектиране и анализ на кибер-физически производствени системи с архитектура, ориентирана към семантични услуги. Предложената методология трябва да удовлетворява съвременните изисквания към кибер-физическите системи, по отношение на: реално време, автономност, контекстна ориентираност, когнитивни способности, адаптивност, многократна използваемост, реконфигурируемост, оперативна съвместимост.