тел. +359 2 8163 324

Проекти

Активни проекти

 1. Министерство на образованието и науката
  „Национална научна програма Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)“
 2. Национален фонд за научни изследвания към Министерството на образованието и науката
  „Методология за проектиране и анализ на кибер-физически производствени системи“
 3. Национален фонд за научни изследвания към Министерството на образованието и науката
  „Изследване на оперативните промени във фундаменталните свойства на MIMO системи с многосвързаност от V-тип и разработване на ефективни подходи за управлението им“

Приключени проекти

 1. Договор с МОН, „Интелигентни системи за диагностика и вземане на решения в технологични процеси“, Финансираща организация – ФНИ към МОН, 2008-2011г.
 2. Договор с МОН, „Интелигентно супервайзорно управление и оптимизация на процеси при пречистване на отпадъчни води“, Финансираща организация – ФНИ към МОН, 2008-2011г.
 3. Проект № BG051PO001-3.3.04/40, „Изграждане на висококвалифицирани млади изследователи по съвременни информационни технологии за оптимизация, разпознаване на образи и подпомагане вземането на решения МОМН“, Финансираща организация – Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“, 2009-2012г.
 4. Договор с НИС на ХТМУ №10606, ”Математично моделиране на политропичен каталитичен реактор за окисление на серен диоксид”
 5. Договор с НИС на ХТМУ №10617, “Създаване на онтологии за целите на мениджмънта на знание и подпомагане вземането на управленски решения в бизнес-организации”
 6. Динамични онтологии в многоагентни информационни и управляващи системи, ФНИ към МОН
 7. Договор с НИС при ХТМУ № 10725, Разработване на математични модели за предсказване на пламни температури на бинарни смеси, ръководител доц.д-р Димитър Дамгалиев,2010
 8. Договор с НИС при ХТМУ № 10754,  Подходи за виртуализация на сървърна система и създаване на виртуални сървъри върху нея за: моделиране на технологични процеси с помощта на програмен продукт UNISIM – HONEYWELL, автоматизирано проектиране на системи за автоматизация, управление на технологични процеси, ръководител доц.д-р Георги Еленков,2010
 9. Договор с НИС при ХТМУ №10758, Разработване и изследване на алгоритми за нелинейно  моделно-предсказващо управление, ръководител доц. д-р Коста Бошнаков,2010
 10. Договор с НИС при ХТМУ №10787, Разработка на мулти-агентни системи за управление с използване на UML, Ръководител: доц. д-р Жозеф Теллалян,2010
 11. Договор с НИС при ХТМУ №10788, Mетодология за разработка на интегрирани системи за обработка на знания в среда на ECLIPSE, Ръководител:  гл. ас. Даниела Гочева,2010
 12. Договор на НИС при ХТМУ № 10815 – Използване на интелигентни средства при изграждането на интегрирани системи за оперативен и производствен мениджмънт, ръководител  доц. д-р Николинка Христова,2010
 13. Договор с МОН, ВУ-ТН-208, Създаване на методология за управление и диагностика на реконфигуриращи се производствени системи, 2006 – 2009 (съвместно с колективи от ТУ-София, ТУ-Пловдив, ТУ-Кайзерслаутерн и Университет “Мартин Лутер” – Хале)
 14. Интелигентно супервайзорно управление и оптимизация на процеси при пречистване на отпадъчни води, по двустранното сътрудничество с Китайската народна република, 2008-2010, ръководител доц. д-р Коста Бошнаков, БК-24/2008 (ДО02-9/23.9.2008)
 15. Интелигентни системи за диагностика и вземане на решения в технологични процеси, Договор с МОМН, ПО ДОГОВОР Д002-306/19.12.08, (вх. номер ТК 01-485/08, №839 на НИС при ХТМУ), ръководител член. кор. проф. дтн М.Хаджийски. 2009-2010
 16. Интелигентни мерки за икономия на енергия за общински сгради, Софийска енергийна агенция – СОФЕНА, Ръководител доц.д-р Коста Бошнаков, Договор на НИС No 2222/2010г. 
 17. ТЕMPUS JEP-01815-91, „Мониторинг в опазване на околната среда, управление и здравеопазване“, Финансираща организация – Европейски Съюз, 1991-1993г.
 18. TEMPUS S_JEP-07209-94, „Опазване на околната среда и устойчиво развитие“, Финансираща организация – Европейски Съюз,1994-1997г.
 19. TEMPUS Joint European Project, Contract No JEP-02168-91/97, „Системи за автоматизирано проектиране на процеси и технологии“, Финансираща организация – Европейски Съюз, 1991-1997г.
 20. TEMPUS проект (S_JEP 09111-95), „Икономия на енергия чрез интегриране на процеси“, 1995-1998г.
 21. TEMPUS JEP-02538, „Computer-aided education in identification and adaptive control“, Финансираща организация – Европейски Съюз, 1992-1995г.
 22. TEMPUS JEN 02538BG_94, Computer-aided education in identification and adaptive control, Финансираща организация – Европейски Съюз, 1995-1996г.
 23. TEMPUS JEP – 3892 -93/1, „Education in Industrial Design of Experiment and Optimization of Production in Bulgaria“, Финансираща организация – Европейски Съюз, 1993-1995г.
 24. TEMPUS Structural Joint European, Project S_JEP-09300-95, „EUROQUALITY CENTRE“, Финансираща организация – Европейски Съюз, 1995-1998г.
 25. TEMPUS IB_JEP 14354/99-2002, “Training in standards on quality control and management”, Финансираща организация – Европейски Съюз, 2002г.
 26. TEMPUS JEP 16045/2001, “Technology Transfer Centre in Chemical and Textile Engineering”, Проект на Университета Кирил и Методий – Скопие, Македония, Финансираща организация – Европейски Съюз, 2004-2005г.
 27. LEONARDO DA VINCI № 2003 – F/03/B/PP – 151021, “Diffusion de l’Enterprise en Ligne pour la Formation des Etudiants Europeens”, Финансираща организация – Европейски Съюз, 2003-2005г.
 28. ERASMUS, „Двустранно споразумение за обмен на преподаватели и студенти с Университета Marne la Vallee – France“, Финансираща организация – Европейски Съюз, 2000-2003г.
 29. ERASMUS, „Двустранно споразумение за обмен на преподаватели и студенти с TEI – Heracleon, Crete – Greece“, Финансираща организация – Европейски Съюз, 2000г.
 30. SOCRATES / ERASMUS, “Бакалавърски учебен план по Химично инженерство – разпространение”, Финансираща организация – Европейски Съюз, 2003г.
 31. COPERNICUS Network Project, “Dynamic Control and Management Systems in Manufacturing Processes” (DYCOMANS) (Phase 1 1995/98 г.Phase 2 1998/01) DYCOMANS I, Финансираща организация – Европейски Съюз, 1995-1998г.
 32. COPERNICUS Network of Excellence Project, “Intelligent Forecasting Systems for Refineries and Power Systems” (IFS) (1998-2001)DYCOMANS II“, Финансираща организация – Европейски Съюз. 1998-2001г.
 33. INCO COPERNICUS Network Project, “Advanced Methodologies and Tools of Manufacturing Systems” (AMETMAS-NOE), Финансираща организация – Европейски Съюз, 2000г.
 34. Fifth Framework Program of the EC, „European Network on Intelligent Technologies for Smart Adaptive Systems (EUNITE)“, Финансираща организация – Европейски Съюз, 2003г.
 35. Fifth Framework Programme of EC – CRAFT Project, “Advanced Control Algorithms for Programmable Logic Controllers (PLCs) (ASPECT), Финансираща организация – Европейски Съюз, 2002г.
 36. Проект на PHARE BG 9411-01–03 (1, 2), “Технически и финансов анализ за изграждане на енергийна инсталация за използване на дървестни отпадъци в района на град Разлог”, Финансираща организация – Европейски Съюз, 2000г.
 37. Fifth Framework Program of the EC – IST-2000-25183, „COFURN -Co-operation for Consensus, Standardisation and Interoperability in the Furniture Industries Sector“, Финансираща организация – Европейски Съюз, 2000-2002г.
 38. Fifth Framework Program of the EC – IST-2001-52224, „SMART-fm – A standards-compliant framework to support complete integrated product life-cycle information management and electronic commerce for the furniture manufacturing (fm) industry, in the advent of smart enterprises“,  Финансираща организация – Европейски Съюз, 2001-2004г.
 39. Международен проект BUL/017/02, “Екологичен мениджмънт на пристанищни области” EMPA, Финансираща организация – Европейски Съюз, 2002-2004г.
 40. Международен проект, “Awareness Raising about Environmental Health among Non-expert Advisers” AREHNA, Финансираща организация – Европейски Съюз, 2006г.
 41. Mеждународна тематична мрежа, “Best Available Techniques: how to drive technologies towards sustainability”, (Sustainable BAT),  Финансираща организация – Европейски Съюз, 1992-2005г.
 42. Международна тематична мрежа, “Industrial Ecology”, Финансираща организация – Европейски Съюз, 1992-2006г.
 43. Sixth Framework Program of the EC, “Биоразграждане на отпадъци”, Финансираща организация – Европейски Съюз, 1995-2006г.
 44. Договор на фирма “Енергия и екология” ООД с “Нефтохим” АД, “Информационна система за текуща оценка на технико-икономическите показатели на енергийните съоръжения в ТЕЦ и подпомагане на оперативното им управление (ИСПУ)”, Финансираща организация – НЕФТОХИМ-Бургас, 1995-2000г.
 45. Договор на фирма “Енергия и екология” ООД с “Нефтохим” АД, “Програмна система за оптимизация на технологичните режими (ПОТР) в ТЕЦ на “Нефтохим”АД”, Финансираща организация – НЕФТОХИМ-Бургас, 1995-2000г.
 46. Договор на фирма “Енергия и екология” ООД с ТЕЦ “София”, “Система за контрол и оптимизация на топлинните режими (СКОТР) в ТЕЦ “София”, Финансираща организация – ТЕЦ “София”, 1995-2001г.
 47. Договор на фирма “Енергия и екология” ООД с фирма “Стартинженеринг” АД, “Интелигентни системи за регулиране и диагностика на енергийни парогенератори”, Финансираща организация – фирма “Стартинженеринг” АД, 1995-2001г.
 48. Договор на фирма “Стартинженеринг” АД с ТЕЦ “Бобов дол“, “Подобряване маневреността на 210 МW енергоблок”, Финансираща организация – ТЕЦ “Бобов дол”, 1997-2002г.
 49. Договор на фирма “Стартинженеринг” АД с ТЕЦ “Бобов дол“, “Усъвършенстване на технико-икономическите характеристики на парогенератор“, Финансираща организация – ТЕЦ “Бобов дол”, 1998-2002г.
 50. Договор на фирма “Стартинженеринг” АД със “Стомана”–Перник, “Управление на методична пещ към стан 500”, Финансираща организация – “Стомана”–Перник, 1999-2002г.
 51. Договор на фирма “Стартинженеринг” АД с ТЕЦ “Варна”, “Изграждане на ситема за мониторинг на вредни газови емисии“, Финансираща организация – ТЕЦ “Варна”, 1999-2003г.
 52. Договор на фирма “Стартинженеринг” АД с ТЕЦ “Девня” (“Солвей”), “Система за екологичен мониторинг”, Финансираща организация – ТЕЦ “Девня” (“Солвей”), 1999-2004г.
 53. Договор на фирма “Стартинженеринг” АД с ТЕЦ “Русе–изток”, “Изграждане на система за непрекъснат екологичен мониторинг”, Финансираща организация – ТЕЦ “Русе–изток”, 1999-2004г.
 54. Договор с НИС на ХТМУ №100001, „Предсказващо функционално управление с интелигентна самонастройка“, Финансираща организация – НИС на ХТМУ, 1999-2003г.
 55. Договор с НИС на ХТМУ № 10049, ”Реконфигурационно управление на технологични процеси с недостатъчен брой управляващи въздействия”, Финансираща организация – НИС на ХТМУ, 2000-2004г.
 56. Договор с НИС на ХТМУ № 10054, ”Интернет базирано управление на технологични процеси”, Финансираща организация – НИС на ХТМУ, 2000-2004г.
 57. Проект със Световната банка, Дог. тема към МНО, Център – КСУОВО, “Подобряване на обучението по Технологични процеси и системи във виртуална среда”, Финансираща организация – Световна Банка, 2000-2004г.
 58. Дог. тема НИС-731 и МНП-ТН503, „Създаване на среда и средства за описание, симулиране и оптимизация на хетерогенни производствени системи“, Финансираща организация – МОНТ, 1999-2000
 59. Дог. тема НИС-723 и МНП-ТН551, „Методи на интелигентните технологии за моделиране, диагностика и упавление на технологични системи“, Финансираща организация – МОНТ, 2000-2001
 60. Дог. No ТН-561/95 на Фонд НИ към МОНТ, „Разработване на методи, математични модели и алгоритми за оптимално статично управление на производството на азотна киселина“, Финансираща организация – МОНТ, 1999-2000г.
 61. Дог. No 2042 на НИС при ХТМУ, „Адаптиране на абсорбционния възел на АК-72 в „Неохим“ АД- Димитровград при повишена производителност от 40% при използване на техническа азотна киселина от Цех 300 и привеждане на технологията на Цех 400 с концентрирана 60% азотна киселина“, Финансираща организация – НИС на ХТМУ, 2001-2002г.
 62. Contract with ADERSA – France, „Comande Predictive Multivariable 2×2“, Финансираща организация – ADERSA – France, 2000-2001г.
 63. SOCRATES programme, „HIGHER EDUCATION (ERASMUS) Bilateral Agreement for the academic year 2001/2002 between UCTM-Sofia and Helsinki University of Technology – Finland.“, Финансираща организация – Европейски Съюз, 2001-2005г.
 64. Individual Scientific Project IMG SJEP, „Strathclyde University, Glasgow“, Финансираща организация – Европейски Съюз, 1999-2001г.
 65. Договор с МОН, “Многоагентен софтсенсинг”, Финансираща организация – МОН, 2002-2005г.
 66. Договор с Technical Research Centre of Finland, supported from the EC, „Virtual Institute for Production Simulation Services“, Финансираща организация – Европейски Съюз, 2002-2006г.
 67. Договор на фирма “Стартинженеринг” АД с ТЕЦ “Варна”, “Изграждане на система за мониторинг на вредни газови емисии”, Финансираща организация – ТЕЦ “Варна”, 2002-2004г.
 68. Договори на фирма “Стартинженеринг” АД с ТЕЦ “Русе-изток, “Изграждане на система за мониторинг на вредни газови емисии”, Финансираща организация – ТЕЦ “Русе-изток“, 2003-2004г.
 69. Договор с НИС на ХТМУ №10099, „Информационна система за административно обслужване на звено “катедра” в ХТМУ – София“, Финансираща организация – НИС на ХТМУ, 2003-2005г.
 70. Договор с НИС на ХТМУ №10082, “Стандартизирано представяне и обмен на данни в нефтопреработвателната промишленост (ISO 10303)”, Финансираща организация – НИС на ХТМУ, 2003-2005г.
 71. Договор с НИС на ХТМУ №10159, “Разработка и изследване на формални подходи за проектиране на компонентно базирани системи за управление”, Финансираща организация – НИС на ХТМУ, 2003-2006г.
 72. Договор с НИС на ХТМУ №10161, “Онтологично и функционално моделиране на прокатни производства”, Финансираща организация – НИС на ХТМУ, 2003-2006г.
 73. Договор с НИС на ХТМУ №100001, „WEB-базирана система за информационно и административно обслужване на звена „КАТЕДРА“ и „ФАКУЛТЕТ“ В ХТМУ-СОФИЯ“, Финансираща организация – НИС на ХТМУ, 2003-2006г.
 74. Договор с МОН No 33/02.12.2002, „Подобряване на обучението по технологични процеси и системи във виртуална среда“, Финансираща организация – МОН, 2003-2005г.
 75. Договор, „Предварително проучване и избор на площадка за изграждане на инсинератор за болнични отпадъци в гр. Хасково“, 2000-2003г.
 76. Договор с „Нефтохим“ АД – Бургас, „ОВОС на Инсталация за изгаряне на течни и твърди технологични отпадъци с бункерно и прахоулавящо устройство в „Нефтохим“ АД – Бургас, Финансираща организация – „Нефтохим“ АД – Бургас, 2000-2003г.
 77. Договор с „Юмикор Мед“ АД – Пирдоп, „Оценка на въздействието на „Юмикор Мед“ АД – Пирдоп върху качеството на атмосферния въздух в района на гр.Пирдоп – гр. Златица“, Финансираща организация – „Юмикор Мед“ АД – Пирдоп, 2003-2005г.
 78. Leonardo da Vinci Project BG/02/B/F/PP-132088, „Vocational Lifelong Training on Quality and Environmental Management for Staff Engaged in Small- and Medium-Sized Enterprises, Финансираща организация – Европейски Съюз, 2004-2005г.
 79. TEMPUS JEP 18027/2003-2006, “Creation of electronic library integrated in the faculty information center”. Participants from: P, UK, D, Macedonia, BG, Slovenia. Проект на Университета “Кирил и Методий” – Скопие, Македония, Финансираща организация – Европейски Съюз, 2004-2006г.
 80. Erasmus за следните години:2004-2006, „Двустранно споразумение за обмен на преподаватели и студенти с Университета Marne la Vallee – France“, Финансираща организация – Европейски Съюз, 2004-2006г.
 81. Erasmus за следните години:2006-2008, „Двустранно споразумение за обмен на преподаватели и студенти с Университета Marne la Vallee – France“, Финансираща организация – Европейски Съюз, 2004-2008г.
 82. Договор с НИС на ХТМУ №10210, “Пречистване на отпадни води чрез електролиза” (2005-2006г.). Разработва се съвместно с колектив от направление “Електрохимични технологии и защита от корозия” към кат.Неорганични и електрохимични производства”, Финансираща организация – НИС на ХТМУ, 2004-2006г.
 83. Договор с НИС на ХТМУ №10276, „Разработка на разпределени системи за управление на базата на формални подходи и стандарта IEC61499“, Финансираща организация – НИС на ХТМУ, 2004-2006г.
 84. Договор с НИС на ХТМУ №10280, „Оперативно планиране на прокатни производства“, Финансираща организация – НИС на ХТМУ, 2005-2006г.
 85. Договор с НИС на ХТМУ №10274, „Проектиране на робастни регулатори в интернет базирани системи за автоматично управление“, Финансираща организация – НИС на ХТМУ, 2005-2006г.
 86. Договор с НИС на ХТМУ №10278, „Агентно-базирано симулиране на промишлени предприятия“, Финансираща организация – НИС на ХТМУ, 2005-2006г.
 87. Договор с НИС на ХТМУ №10267, „Изследване на степента на замърсеност от автомобилния транспорт“, Финансираща организация – НИС на ХТМУ, 2005-2006г.
 88. Договор с НИС на ТУ-София №703 НИ-5/2006, „Моделиране на процеси за управление и диагностика на Реконфигуриращи се Производствени Системи за механична обработка“, Финансираща организация – НИС на ТУ-София, 2006г.
 89. Договор с НИС на ХТМУ №10342, „Частично управление на технологични обекти“, Финансираща организация – НИС на ХТМУ, 2006г.
 90. Договор с НИС на ХТМУ №10271, „Разпределена система за мониторинг и управление на базата на микроконтролери“, Финансираща организация – НИС на ХТМУ, 2006г.
 91. Договор с МОН № ВУ-ТН-948/06, „Динамични онтологии в многоагентни информационни и управляващи системи“ ,Финансираща организация – МОН, 2006-2009г.
 92. Договор с НИС на ХТМУ №10614, „Съвместно приложение на стандарти ANSI/ISA-S88 и ANSI/ISA-S95 при проектиране на интегрирани системи за управление“, Финансираща организация – НИС на ХТМУ, 2009г.
 93. Договор с НИС на ХТМУ №10384, „Разработка на методи за спецификация и верификация на системи за реално време“, Финансираща организация – НИС на ХТМУ, 2006-2007г.
 94. Договор с НИС на ХТМУ №10383, „Проектиране на системи базирани на знания за целите на инженеринга на предприятията“, Финансираща организация – НИС на ХТМУ, 2006-2007г.
 95. Договор с НИС на ТУ-София №956 НИ-5/2007, „Разработване на компютърно базирана среда за подпомагане изследването на процесите в задвижванията на работни органи за целите на управлението и диагностиката на реконфигуриращи се производствени системи (РПС) за механична обработка“, Финансираща организация – ИС на ТУ-София, 2006-2007г.
 96. Договор с МОН № ВУ-ТН-948/06, „Динамични онтологии в многоагентни информационни и управляващи системи“, Финансираща организация – ФНИ към МОН, 2006-2009г.
 97. Договор с НИС на ХТМУ № 10478, „Формални подходи за моделиране на жизнения цикъл на софтуер за управление“, Финансираща организация – НИС на ХТМУ, 2007-2008г.
 98. Договор с НИС на ХТМУ № 10477, „Онтологични модели на предприятия на базата на стандарт ISO/IEC 62264“, Финансираща организация – НИС на ХТМУ, 2007-2008г.
 99. Договор с НИС на ХТМУ №10606, „Математично моделиране на политропичен каталитичен реактор за окисление на серен диоксид“, Финансираща организация – НИС на ХТМУ, 2009г.
 100. Договор с НИС на ХТМУ №10617, „Създаване на онтологии за целите на мениджмънта на знание и подпомагане вземането на управленски решения в бизнес-организации“, Финансираща организация – НИС на ХТМУ, 2009г.
 101. Договор с НИС на ХТМУ № 10608, „Разработка на системи за управление с използване на UML“, Финансираща организация – НИС на ХТМУ, 2009г.
 102. Договор с НИС на ХТМУ №10601, „Изследване на модерни подходи за гарантиране на висока производителност и отказоустойчивост на системите за управление“, Финансираща организация – НИС на ХТМУ, 2009г.
 103. Договор с МОН № ВУ-ТН-953/06 – „Създаване на методология за управление и диагностика на реконфигуриращи се производствени системи“, Финансираща организация – ФНИ към МОН, 2006-2010г.
 104. Договор с МОН, ВУИ-307, „Интегрирана информационна среда за моделиране и управление на процеса електронно-лъчево топене и рафиниране на метали“, Финансираща организация – ФНИ към МОН, 2007-2010г.
 105. Договор с НИС на ХТМУ №10614, “Съвместно приложение на стандарти ANSI/ISA-S88 и ANSI/ISA-S95 при проектиране на интегрирани системи за управление”, 2009 г.
 106. Договор с НИС на ХТМУ №10601, “Изследване на модерни подходи за гарантиране на висока производителност и отказоустойчивост на системите за управление”, 2009г.
 107. Договор с НИС на ХТМУ № 10608, “Разработка на системи за управление с използване на UML”, 2009г.