тел. +359 2 8163 324

Книги

Учебници

 1. Еленков, Г.Д., Компютърни архитектури и операционни системи, Част 1, УКЦ при ХТМУ – София, 01.2010г.
 2. Вучков, И. Н., Методологията за подобрения на бизнеса Шест сигма    Библиотека “Клуб 9000” консултира, бр. 17, Изд. Сдружение “Клуб 9000”, 21 стр., 2005
 3. Вучков, И. Н. (2005), Статистика, ХТМУ, С.,Учебен материал за магистърски курс по управление на качеството, 2005
 4. Вучков, И. Н. (2005), Планиране и анализ на експеримента, ХТМУ, С., Учебен материал за магистърски курс по управление на качеството., 2005
 5. Вучков, И. Н.,,Количествени измерители на качеството, Библиотека “Клуб 9000” консултира, бр. 15, Изд. Сдружение “Клуб 9000”, 43 стр., 2004
 6. Анжел Цанев, Големи системи, Електронен учебник за магистърския курс на обучение в направление “Автоматизация”, 2004
 7. Идилия Бачкова, Бизнес информационни технологии, Учебни записки за магистри – CD ROM, 2004
 8. Д. Дамгалиев, Ж. Теллалян, Приложна статистика, Колеж по МТМ, София, 2004
 9. С. Стоянов, Многокритериално вземане на решения, Подготвени за печат записки в електронен формат, София, 2003
 10. Вучков, И. Н., Планиране и анализ на експеримента, Учебни записки за докторанти, 2003
 11. Лилjана Марковска, Иван Вучков, Елдау Елдукхри, Компjутерска поддршка за развоj на процеси, Прв дел. TEMPUS CD_JEP 16045-2001, Центар за трансфер на технологиjа, Технолошко-металуршки факултет – Скопjе, Македония, 2003
 12. Идилия Бачкова, Информационо моделиране и мениджмънт на данни, Учебни записки за магистри – CD ROM, 2003
 13. Идилия Бачкова, Разпознаване на образи, Учебни записки за магистри – CD ROM, 2003
 14. Николинка Христова, Интелигентно управление, Учебни записки за магистри – CD ROM, 2003
 15. Николов, Г., К. Бошнаков, Измерване на неелектрични величини, София – CD ROM, 2002
 16. Бошнаков,К., Технически средства за автоматизация, София – CD ROM, 2002
 17. К. Велев, Н. Колев, М. Хардалов, Изграждане на нова система за финансиране на висшите училища. В сборника: Основни предпоставки за изграждане на нова система за финансиране на висшите училища и за промени в данъчния статут на образователните субекти. стр. 9-61., София, 2002
 18. Idilia Batchkova, Meßtechnik &Automatisierungstechnik, Мартилен, София, 2001
 19. Вучков, И. Н., Статистически методи за управление на качеството, Учебни записки, 2001
 20. Вучков, И. Н., В. К. Цочев, Методи за подобряване на качеството, Учебни записки по курс за проект TEMPUS IB-JEP 14354, 2001
 21. B. Nath, Y. Pelovski, S. K. Stoyanov, (ed), Sustainable Solid Waste Management in the Southern Black Sea Region, NATO Science Series, vol. 75, Klwer Academic Publishers, 2000
 22. Дренска, С., В. Цочев, Информационни технологии, TEMPUS – IB_JEP-14354-1999 Training in Standards on Quality Control and Management, ХТМУ, Записки, 2000
 23. Цочев, В., Надеждност. TEMPUS – IB_JEP-14354-1999 Training in Standards on Quality Control and Management, ХТМУ, Записки, 2000
 24. Николай Козарев, Energy Conservation Systems, Risk Assessment in Industrial Units, CD-ROM, INTERREG II, 2000
 25. С. Стоянов, Учебник за дистанционно дбучение, Одит и оптимално вземане на решения при опазване на околната среда, НЦДУ, Пловдив, 1999
 26. Николов, Г., Автоматичен контрол на технологични величини, София – CD ROM, 1999
 27. Жозеф Теллалян, Optimisation, Edition de l’UTCM, Sofia, 1999, 1999
 28. И. Вучков, Идентификация, ЮРАПЕЛ, София, 1996
 29. С. Стоянов, Многокритерялно вземане на решения при мениджмънт и технологични управление, ХТМУ, София, 1992
 30. V. Fedorov, W. G. Müller, I. N. Vuchkov, Model Oriented Data – Analysis, Physica Verlag, Heidelberg, 1992
 31. Вучков И. Н., Седем метода за управление на качеството, ЦКП, София, 1992
 32. П. Джамбов, Математическо моделиране на химикотехнологични обекти, Изд. МНП, 1991
 33. Ю. Алдер, И. Вучков, Л. Бояджиева, Робастное проектирование, Машиностроене, Москва, 1991
 34. М. Хаджийски, К. Велев, Г. Сотиров, И. Калайков, Методи и алгоритми за управление на технологични процеси, Техника, София, 1991
 35. С. Стоянов, Методи и алгоритми за оптимизация, Техника, София, 1990
 36. С. Ранев, Г. Герджиков, Ръководство за лабораторни упражнения по управляваща иэчислителна техиика, Техника, София, 1990
 37. И. Вучков, Експериментални изследвания и идентификация, Техника, София, 1990
 38. И. Вучков, Японска система за управление на качеството, Техника, София, 1990
 39. М. Хаджийски, Автоматизация на технологични процеси в химическата и металургичната промишленост, Техника, София, 1989
 40. С. Стоянов, С. Саутин, Примерние 3ВМ для планирования експеримнта, Ленсовета, Санкт Петербург, 1988
 41. С. Саутин, А. Пунин, С. Стоянов, Применение ЭВМ для планирования эксперимента, ЛТИ им. Ленсовета, Ленинград, 1988
 42. Колектив – кат. „АП“, Разработка и пременение тренажоров для операторов химических производств, 1988
 43. И. Божов, С. Стоянов, Г. Вачков, Д. Чавдаров, С. Ранев, Автоматично управление на химико-технологични системи, Техника, София, 1987
 44. С. Данев, Теория на автоматичното управление. Линейни системи., Техника, София, 1987
 45. И. Вучков, Л. Бояджиева, Е. Солаков, Прикладной линейный регресионный анализ, Финансы и статистика, Москва, 1987
 46. И. Божов, С. Стоянов, Г. Вачков, Автоматично управление на химико-технологични системи, Техника, София, 1987
 47. И. Вучков, П. Бoяджиева, Е. Солаков, Прикладной линейный регресионньй анализ, Финансы и статистика, Москва, 1987
 48. К. Велев, Въведенне в теорията на управлението, Изд. МНП, 1987
 49. С. Данев, П. Димитров, Д. Чавдаров, Автоматизация на стъкларско производство, Техника, София, 1986
 50. И. М. Масленников, Ю. Н. Софлиев, И. С. Божов, С. К. Стоянов, Практикум по автоматике и системам управления производственными процессами, Химия, Москва, 1986
 51. И. М. Масленников, Ю. Н. Софиев, А. М. Цирлин, А. В. Бугров, В. Н. Севрюков, И. С. Божов, С. К. Стоянов, Практикум по автоматике и системам управления производственными процессами, Химия, Москва, 1986
 52. М. Хаджийски, П. Джамбов, Т. Иванов, К. Бошнаков, Н. Козарев, Автоматично управление на химико-технологични обекти, Техника, София, 1986
 53. Х. Йончев, Оптимизиране на процеси и състави в в нефтопреработващата промишленост, Техника, София, 1985
 54. И. Вучков, С. Стоянов, Д. Дамгалиев, и др., Програмна система за математическо моделиране и оптимизация на многофакторни обекти, Техника, София, 1984
 55. Г. Николов, М. Хаджийски, К. Бошнаков, Г. Еленков, Проектиране на системи за управление на технологичните обекти, Техника, София, 1984
 56. Г. Николов, Автоматичен контрол на технологични величини, МНП, София, 1984
 57. И. Вучков, С. Стоянов, Д. Дамгалиев, Л. Бояджиева, Е. Солаков, В. Цочев, Ж. Теллалян, Програмна система за статистическо моделиране и оптимизация на многофакторни обекти, Техника, София, 1984
 58. М. Хаджийски, Г. Николов, К. Бошнаков, А. Манолов, Г. Еленков, Проектиране на системи за управление на технологични обекти (ч. III от поредицата под ред. на проф. М.Хаджийски), Техника, София, 1984
 59. С. Стоянов, Оптимизация на технологични обекти, Техника, София, 1983
 60. К. Велев, Динамични модели и оценка на параметрите им, МНП, София, 1983
 61. С. Стоянов, Оптимизация на технологични обекти, Техника, София, 1983
 62. Г. Гатев, К. Велев, Методи, алгоритми и програми за моделиране и оптимизиране на производството, Техника, София, 1982
 63. К. Велев, Математически основи на автоматиката, Техника, София, 1982
 64. П. Джамбов, Математическо моделиране на химически реактори, МНКП, София, 1982
 65. И. Вучков, К. Велев, Теория на вероятностите и математическа статистика, МНП, София, 1981
 66. М. Хаджийски, Математично моделиране на металургични обекти, Техника, София, 1981
 67. М. Хаджийски, Проектиране на системи за управление на технологични обекти, Техника, София, 1981
 68. Н. Маджаров, И. Вучков, С. Марков, К. Велев, И. Калайков, П. Попов, Х. Андреев, С. Малешков, Н. Манолов, Сборник от алгоритми и програми по проектиране иа САУ    Техника, София, 1981
 69. С. Данев, Информационно – измерителни системи, МНП, София, 1981
 70. Колектив – кат. „АП“, Справочник на химика, Техника, София, 1981
 71. И. Божов, Математическо моделиране на химико-технологични обекти, Техника, София, 1980
 72. И. Вучков, С. Стоянов, Математическо моделиране и оптимизация на технологични обекти, Техника, София, 1980
 73. И. Вучков, Х. Йончев, Планиране и анализ на експеримента за изследване свойствата на смеси и сплави, Техника, София, 1979
 74. И. Вучков, Е. Божанов, Статистически  решения в производството и научните изследвания, Техника, София, 1979
 75. Г. Николов, Автоматичен контрол в химическата промишленост, Техника, София, 1979
 76. И. Вучков, Оптимално планеране на експерименталните изследвания, Техника, София, 1978
 77. М. Хаджийски, А. Хайнаджиев, Автоматизация на производството в химическата промишленост, Техника, София, 1977
 78. М. Хаджийски, А. Хайнаджиев, Автоматизация на производството в металургичната промишленост, Техника, София, 1977
 79. М. Хаджийски, Т. Джубраилов, Г. Вачков, С. Данев, Автоматизация на производството в химическата промишленост, Техника, София, 1977
 80. М. Хаджийски, А. Хайнаджиев, П. Димитров, Автоматиэация на производството в металургичната промишленост, Техника, София, 1977
 81. М. Хаджийски, Автоматизация на технологичните процеси, ВХТИ, София, 1973
 82. Г. Гатев, Ц. Стойкова, К. Велев, Методи, алгоритми и програми за моделиране и оптимизиране на производството, Техника, София, 1973
 83. Е. Божанов, И. Вучков, Статистически методи эа моделиране и оптимизиране на многофакторни обекти, Техника, София, 1973, 1983
 84. И. Божов, Основи на автоматичното управление на технологични процеси, Техника, София, 1973
 85. И. Божов, С. Стоянов, Г. Георгиев, Контролно измервателни уреди и автоматизация на технологични процеси, Техника, София, 1972

Ръководства

 1. Batchkova, I, V.Tzotchev, J. Tellalian, Methode für experimentelle Untersuchungen und Optimierung, прието за печат, 2003
 2. Вучков, И. Н., С. Стоянов, В. Цочев, Н. Козарев, Ръководство за лабораторни упражнения по Статистически методи, Нови Знания, София, 2002
 3. Вучков, И. Н., И. И. Вучков, Програмна система за статистически контрол на качеството. QSTAT, 152 pp., Ръководство за потребителя, София, 2001
 4. Вучков, И. Н., И. И. Вучков, Ефективен софтуер за статистически контрол на качеството, Библиотека “Клуб 9000” консултира, бр. 10, Изд. Сдружение “Клуб 9000”, 2001
 5. Ж. Теллалян, Ръководство за решаване на оптимизационни задачи, Част I – Решаване на многокритериални оптимизационни задачи, изд. на ХТМУ – София, 1999
 6. Ж. Теллалян, Ръководство за решаване на оптимизационни задачи, Част II – Интерактивна система  и интерпретация на оптимизационни задачи, изд. на ХТМУ – София, 1999
 7. П. Джамбов, ПС COMSYS и Ръководство за потребителя, 1998
 8. Солаков Е. Б., Ръководство за лабораторни упражнения по управление на качеството, Неиздадено, 1997
 9. П. Джамбов, ПС ULTIVAP и Ръководство за потребителя, 1997
 10. Цочев В. К., Ръководство за лабораторни упражнения по идентификация, Артформ, София, 1996
 11. П. Джамбов, ПС HEATMOD и Ръководство за потребителя, 1996
 12. Г. Еленков, Ръководство за упражнения по Основи на автоматичното управление, ИК ЮРАПЕЛ, София, 1996
 13. Г. Еленков, Ръководство за упражнения по Проектиране на системи  за автоматизация, ИК АРТФОРМ, София, 1996
 14. Цочев В,  Дамгалиев Д., Козарев Н., Манолов В., Ръководство за лабораторни упражнения по МЕИО, Мартилен, София, 1994
 15. И. Божов, С. Данев, П. Джамбов, П. Димитров, С. Ранев, Г. Герджиков, Ръководство за лабораторни упражнения по автоматизация на производството, Техника, София, 1989
 16. И. Вучков, С. Стоянов, К. Велев, Рьководство за лабораторни упражнения по математическо моделиране и оптимизация на технологични обекти, Техника, София, 1981
 17. И. Вучков, Х. Йончев, Д. Дамгалиев, В. Цочев, Каталог последователно генериране планове, МНП, София, 1976
 18. И. Божов, С. Стоянов, Г. Калоянов, Ръководство за лабораторни упражнения по основи на автоматичното управление на технологични процеси, Техника, София, 1975
 19. В. Григоров, С. Стоянов, М. Матеева, О. Григорова, Лабораторни упражнения по автоматика, Техника, София, 1975
 20. В. Григоров, С. Стоянов, Лабораторни упражнения по автоматика, Техника, София, 1970