тел. +359 2 8163 324

Дисертации под ръководство на катедра АП

Дисертации, разработени под научното ръководство на членове на катедра „Автоматизация на производството“

 1. Георги Бакалов, 1977г.,
  „Изследване, сравнителен анализ и приложение на някои алгоритми за параметрична оптимизация“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител –  проф. И. Божов
 2. Ибрахим Уарда, 1979г.,
  „Приложение на топологическия метод и модулен подход за анализ на статичните режими на ПТС“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. И. Божов, доц. Г. Вачков
 3. Ал Хашиме Зейн-ал-абдин Хайдер, 1981г.,
  „Технологични и методологически проблеми при изследване свойствата на съставите за корабни горива“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. И. Божов, проф.  Хр. Йончев
 4. Василий Смърков, 1976г.,
  „Изследване на един клас параметрични технологически обекти с използване на ЕИМ“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 5. Панайот Христов, 1978г.,
  „Синтез на системи за управление на един клас технологични обекти с променливи параметри“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 6. Венета Бадева, 1979г.,
  „Разработване на ефективни изчислителни методи и алгоритми за многомерна линейна филтрация“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 7. Георги Хрисопулов, 1979г.,
  „Изследване оптималната продължителност на кампаниите на електро стоманодобивните агрегати в черната металургия“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 8. Йосиф Дачев, 1979г.,
  „Автоматизирано проектиране на кожухо- тръбни топлобменни апарати от гледна точка на тяхното управление“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 9. Веселин Василев, 1983г.,
  „Моделиране и алгоритми за управление на процеса на смилане в циментовата промишленост“,
  научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 10. Симеон Пацов, 1987г.,
  „Функционална апроксимация и управление на технологични обекти с разпределени параметри“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 11. Антония Петрова, 1987г.,
  „Математическое моделирование и оптимальное управление процессом кристализации из раствора с учетом включение примесей (напримере кристализации диметилового ефира терефталовой кислоты)“,
  МХТИ, Москва, СССР,
  научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 12. Игор Меснянкин, 1988г.,
  „Числени методи за оптимизация и оптимално управление на хомогенни химични реактори“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 13. Евелина Кацарова, 1989г.,
  „Математическо моделиране и управление на нагревателни кладенци чрез хомогенизация на топлинното поле“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 14. Иванка Виденова, 1989г.,
  „Анализ, моделиране и синтез на системи за управление на първичен реформинг на природен газ“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 15. Камен Спасов, 1992г.,
  „Моделиране и управление на процесите при извънпещна обработка на стомана“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 16. Таня Арабаджийска, 1996г.,
  „Приложение на паралелни изчислителни алгоритми при моделиране на сложни технологични процеси“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 17. Мария Петкова, 1997г.,
  „Математическо моделиране и управление на топлинни процеси в широколентов прокатен стан“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 18. Севги Хаджихасан /Sevgui Hadjihassan/, 1997г.,
  „Robust design for quality improvement by ellipsoidal bounding Франция“,
  научен ръководител – проф. И. Вучков, проф. Е.  Валтер
 19. Евгени Панчев, 1996г.,
  „Разработване на стратегии за интерактивни системи при многокритериално вземане на решение“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. С. Стоянов
 20. Александра Грънчарова 1998г.,
  „Оптимално динамично управление на технологични обекти и системи в отсъствие и при наличие на неопределеност“,
  научен ръководител – проф. С. Стоянов
 21. Диана Дечева, 2003г.,
  „Планиране на експеримента при многооткликови задачи и наличие на мултиколинеарност“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. Хр. Йончев
 22. Венелина Боишина, 2012г,
  „Хибридни агентно-базирани системи за управление на сложни тихнологични обекти“,
  научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 23. Светла Лекова, 2013г.,
  „Използване на параметрично зависими модели за идентификация на нелинейни обекти“,
  научен ръководител – проф. И. Вучков
 24. Здравко Георгиев, 2013г.,
  „Оптимално вземане на решения и бенчмаркинг при управление на сложни технологични обекти“,
  научен ръководител – проф. М. Хаджийски, доц. К. Бошнаков

Дисертации за научната степен „доктор“

 1. Иван Вучков, 1968г., 
 2. „Последовательные методы в задачах идентификации производственных объектов“, MЭИ, Москва, СССР,
  шифър 02.21.01, научен ръководител – проф. Круг Герман Карлович
 3. Минчо Хаджийски, 1966г.,
  „Некоторые вопросы анализа и синтеза информационных и регулирующих систем косвенного действия“, MЭИ, Москва, СССР, 
  научен ръководител – проф. Ротач Виталий Яковлевич
 4. Камен Велев, 1973г.,
  „Сравнительный анализ адаптивных алгоритмов идентификации нестационарных объектов“, МЭИ, Москва, СССР,
  научен ръководител – проф. Цыпкин Яков Залманович
 5. Христо Йончев, 1976г.,
  „Вопросы оптимального планирования эксперимента на симплексе“, МЭИ, Москва, СССР,
  научен ръководител – проф. Круг Герман Карлович
 6. Стоян Стоянов, 1975г.,
  „Върху задачата за многоцелева оптимизация на технологични обекти“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. И. Божов
 7. Евтим Солаков, 1976г.,
  „Анализ и планиране на експеримента при отклонения от нормалния закон на разпределение на наблюденията“,
  шифър 02.21.06, научен ръководител – проф. И. Вучков
 8. Анета Нонова, 1977г.,
  „Оптимизация на технологични обекти по векторен критерий за оптималност“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. И. Божов
 9. Ганчо Вачков, 1977г.,
  „Алгоритмизация на някои етапи от анализа на статичните и динамичните режими на  производствено-технологични системи“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. И. Божов
 10. Димитър Чавдаров, 1977г.,
  „Алгоритмизация на структурния анализ на промишлени технологични системи“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. И. Божов
 11. Лидия Бояджиева, 1977г.,
  „Планиране и анализ на експеримента при нарушение на предпоставките на регресионния анализ относно грешките“,
  шифър 02.21.06, научен ръководител – проф. И. Вучков
 12. Петър Байров, 1977г.,
  „Управление на процеса многокомпонентна ректификация с цифрова изчислителна машина в супервайзорен режим“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. И. Божов
 13. Пешко Джамбов, 1978г.,
  „Математично моделиране за синтез на сяровъглерод“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. И. Божов
 14. Сашо Данев, 1978г.,
  „Моделиране и оптимално управление на многомерни разпределени обекти на примера на тръбен реактор при сяровъглеродно производство“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 15. Павел Попов, 1978г.,
  „Моделиране на промишлени обекти чрез ортогонални разлагания“,
  шифър 02.21., научен ръководител – проф. Т. Петков
 16. Тодор Димов, 1979г.,
  „Индентификация и управление на многомерни нестационарни обекти с ЦИМ в реално време“,
  шифър 02.21.06, научен ръководител – проф. И. Вучков
 17. Тотьо Джубраилов, 1979г.,
  „Алгоритмизация и програмно осигуряване на моделирането и изследването на химични реакции и реактори“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. И. Божов
 18. Димитър Дамгалиев, 1980г.,
  „Оптимално планиране на експеримента за изследване свойствата на многокомпонентни системи с взаимнозависими и взаимнонезависими фактори“,
  шифър 02.21.06, научен ръководител – проф. И. Вучков
 19. Свилен Ранев, 1982г.,
  „Имитационно моделиране на химическите производствени системи“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. И. Божов
 20. Тодор Иванов, 1982г.,
  „Математическо моделиране и оптимално управление на процеса ректификация“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. И. Божов
 21. Георги Николов, 1983г.,
  „Автоматизирано проектиране на системи за регулиране на мощни парогенератори“,
  шифър 02.21., научен ръководител – проф. Г. Мумджиян
 22. Венцислав Цочев, 1985г.,
  „Методи и алгоритми за съвместна идентификация и оптимизация на динамиката и статиката на технологични обекти“,
  шифър 02.21.06, научен ръководител – проф. И. Вучков
 23. Ганка Тонева, 1985г.,
  „Системен подход при изследване на химико-технологични обекти и системи и приложението му към промишлена десорбционна инсталация“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. И. Божов, доц. Д. Чавдаров
 24. Жозеф Теллалян, 1985г.,
  „Методи и алгоритми за оптимизация на технологични обекти със сложни целеви функции“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. С. Стоянов
 25. Идилия Бачкова, 1987г.,
  „Системен анализ на линия за каландриране“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. С. Стоянов, проф. К. Хартман
 26. Николай Козарев, 1987г.,
  „Алгоритмизация и програмно осигуряване на изследването и управлението на абсорбционни апарати и системи“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. И. Божов, проф. С. Стоянов
 27. Александър Донев/Alexander  Donev/, 1988г.,
  „The construction of exact D-optimum experimental designs“,
  Imperial College, University of London, UK, научен ръководител – Professor Anthony Atkinson
 28. Роза Павлова, 1988г.,
  „Оптимизация на технологични обекти и системи при непълна информация“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. С. Стоянов
 29. Георги Еленков, 1994г.,
  „Управление на процесите на ректификация по косвени параметри“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. М.  Хаджийски
 30. Николай Манолов, 1995г.,
  „Автоматизация и планиране на експеримента в ренгеновата дифрактометрия“,
  шифър 02.21.06, научен ръководител – проф. И. Вучков
 31. Калин Стоянов, 1996г.,
  „Планиране на експеримента при моделиране на сложни многокомпонентни системи“,
  научен ръководител – проф. Христо Йончев
 32. Николинка Христова, 1999г.,
  „Диагностика и корекция на грешни измервания в технологични системи“,
  шифър 02.21.06, научен ръководител – доц. Г. Вачков
 33. Анжел Цанев, 2001г.,
  „Каскадните САР в класа на многоконтурните системи за управление на технологични обекти“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 34. Коста Бошнаков, 2001г.,
  „Управление на окислителни реактори с периодично действие“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 35. Елена Колева, 2005г.,
  „Статистически методи за моделиране и управление на качеството при електронно-лъчево заваряване“,
  шифър 02.21.06, научен ръководител – проф. И.  Вучков
 36. Искра Антонова, 2012г.,
  „Обектно-ориентиран подход в интегрираните системи за управление”,
  научен ръководител – проф. И. Бачкова
 37. Даниела Гочева, 2015г.,
  „Математични и информационни модели за интеграция и опертивно управение на металургични производства“,
  научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 38. Васил Методиев, 2020г.,
  „Географски разпределени системи за мониторинг и управление“,
  научен ръководител – доц. д-р инж. Георги Еленков

Дисертации, разработени под научното ръководство на членове на катедра „Автоматизация на производството“

 1. Георги Бакалов, 1977г.,
  „Изследване, сравнителен анализ и приложение на някои алгоритми за параметрична оптимизация“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител –  проф. И. Божов
 2. Ибрахим Уарда, 1979г.,
  „Приложение на топологическия метод и модулен подход за анализ на статичните режими на ПТС“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. И. Божов, доц. Г. Вачков
 3. Ал Хашиме Зейн-ал-абдин Хайдер, 1981г.,
  „Технологични и методологически проблеми при изследване свойствата на съставите за корабни горива“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. И. Божов, проф.  Хр. Йончев
 4. Василий Смърков, 1976г.,
  „Изследване на един клас параметрични технологически обекти с използване на ЕИМ“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 5. Панайот Христов, 1978г.,
  „Синтез на системи за управление на един клас технологични обекти с променливи параметри“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 6. Венета Бадева, 1979г.,
  „Разработване на ефективни изчислителни методи и алгоритми за многомерна линейна филтрация“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 7. Георги Хрисопулов, 1979г.,
  „Изследване оптималната продължителност на кампаниите на електро стоманодобивните агрегати в черната металургия“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 8. Йосиф Дачев, 1979г.,
  „Автоматизирано проектиране на кожухо- тръбни топлобменни апарати от гледна точка на тяхното управление“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 9. Веселин Василев, 1983г.,
  „Моделиране и алгоритми за управление на процеса на смилане в циментовата промишленост“,
  научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 10. Симеон Пацов, 1987г.,
  „Функционална апроксимация и управление на технологични обекти с разпределени параметри“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 11. Антония Петрова, 1987г.,
  „Математическое моделирование и оптимальное управление процессом кристализации из раствора с учетом включение примесей (напримере кристализации диметилового ефира терефталовой кислоты)“,
  МХТИ, Москва, СССР,
  научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 12. Игор Меснянкин, 1988г.,
  „Числени методи за оптимизация и оптимално управление на хомогенни химични реактори“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 13. Евелина Кацарова, 1989г.,
  „Математическо моделиране и управление на нагревателни кладенци чрез хомогенизация на топлинното поле“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 14. Иванка Виденова, 1989г.,
  „Анализ, моделиране и синтез на системи за управление на първичен реформинг на природен газ“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 15. Камен Спасов, 1992г.,
  „Моделиране и управление на процесите при извънпещна обработка на стомана“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 16. Таня Арабаджийска, 1996г.,
  „Приложение на паралелни изчислителни алгоритми при моделиране на сложни технологични процеси“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 17. Мария Петкова, 1997г.,
  „Математическо моделиране и управление на топлинни процеси в широколентов прокатен стан“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 18. Севги Хаджихасан /Sevgui Hadjihassan/, 1997г.,
  „Robust design for quality improvement by ellipsoidal bounding Франция“,
  научен ръководител – проф. И. Вучков, проф. Е.  Валтер
 19. Евгени Панчев, 1996г.,
  „Разработване на стратегии за интерактивни системи при многокритериално вземане на решение“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. С. Стоянов
 20. Александра Грънчарова 1998г.,
  „Оптимално динамично управление на технологични обекти и системи в отсъствие и при наличие на неопределеност“,
  научен ръководител – проф. С. Стоянов
 21. Диана Дечева, 2003г.,
  „Планиране на експеримента при многооткликови задачи и наличие на мултиколинеарност“,
  шифър 02.21.08, научен ръководител – проф. Хр. Йончев
 22. Венелина Боишина, 2012г,
  „Хибридни агентно-базирани системи за управление на сложни тихнологични обекти“,
  научен ръководител – проф. М. Хаджийски
 23. Светла Лекова, 2013г.,
  „Използване на параметрично зависими модели за идентификация на нелинейни обекти“,
  научен ръководител – проф. И. Вучков
 24. Здравко Георгиев, 2013г.,
  „Оптимално вземане на решения и бенчмаркинг при управление на сложни технологични обекти“,
  научен ръководител – проф. М. Хаджийски, доц. К. Бошнаков