тел. +359 2 8163 324

История

Катедрата е създадена с Постановление на Министерския съвет на 29.12.1970г. във Висшия химикотехнологичен институт (ВХТИ), сега Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ).

Нейн основател и ръководител до 1991г. е проф. д.т.н. Иван Божов. В периода 1991-1993г. катедрата се ръководи от проф. д.т.н. Камен Велев, от 1993 до 2004г. ръководител е проф. д.т.н. Иван Вучков, от 2004г. до 2016г. ръководител е доц. д-р Венцислав Цочев, а от 2016г. ръководител е проф. д-р инж. Идилия Бачкова.

Катедрата води началото си от 1963 година, когато в тогавашната катедра “Процеси, апарати, контрол и автоматизация” е създадена група за обучение на всички студенти по новата учебна дисциплина “Контролно – измервателни уреди и автоматизация”. Началната група от двама преподаватели Иван Божов и Стоян Стоянов (по-късно професори) в края на 60-те години нараства на 6 души и включва още Петър Байров, Сашо Данев, Ганчо Вачков, Пешко Джамбов (сега всички доценти). 

При излизането на решението на Министерския съвет за откриването на специалност по “Автоматизация на производството” във ВХТИ, организирането на обучението е възложено на новосъздадената катедра.

За организацията на подготовката на кадри по автоматизация за химическата и металургическата промишленост за кратко време катедрата решава следните проблеми – съставяне на преходни и основен учебен план, изготвяне на учебни програми и създаване на съответната организация на обучение, кадрово осигуряване на обучението, изграждането на необходимата материална база за обучение. За решаването на тези задачи са възприети оригинални подходи и виждания. На първо място обучението се организира и провежда при пълно обвързване на теорията и практиката на автоматичното управление с изискванията на технологичните процеси в химията и металургията. Катедрата е една от първите в страната, която както в подбора на кадрите, така и в обучението широко внедрява изчислителната техника. От катедра “Автоматизация на производството” се обособява и катедра “Програмиране и използване на изчислителни системи” през 1985 година.

Катедра “Автоматизация на производството” е изиграла положителна роля в цялостното развитие на ХТМУ. Редица учебни и научни направления – компютърно обучение, планиране на експериментални изследвания, моделиране и оптимизация, контрол на качеството, автоматизация на инженерния труд, химикотехнологичен и металургичен системен анализ, изкуствен интелект, размито управление, невронни мрежи и др., са свързани с името на катедра “Автоматизация на производството” и колектива и.